Ärieetika põhimõtted

SRV tegutseb kõigis meie üksustes, järgides kehtivaid seadusi ja eeskirju ning rahvusvahelisi kohustusi. Peale selle juhivad SRV tegevust sellised väärtused nagu vastutustunne, avatud koostöö, arendamisjulgus ja töötahe. SRV eetiliste põhimõtete eesmärk on tagada SRV väärtuste realiseerumine ettevõtte tegevuses ja SRV kohustub järgima oma eetilisi põhimõtteid.

Eetilise toimimisviisi aluseks on ausus, avatus ja usaldusväärsus ning kõik SRV töötajad kannavad vastutust nende väärtuste järgimise eest. Ka oma koostööpartneritelt eeldame vastutustundlikkust ja seadusi järgivat tegevust. Samuti innustame oma partnereid toimima meie eetiliste standardite kohaselt.

SRV eetiliste põhimõtete kokkuvõte

1. Tegevuse lähtealus

Pakume oma klientidele parimat teenindust. Oma tegevuses järgime kehtivaid seadusi ja norme ning ettevõtte väärtusi.

2. Äritegevuse eetika

Meie tegevuse nurgakivi on avatud koostöö. Meie ärisuhted tuginevad alati ärilistele alustele, mis ei olene kingitustest ja esindajaist.

3. Turvalisus

Me ei loo kasumit turvalisuse arvelt ja järgime oma töös andmeturvalisust.

4. Kommunikatsioon

Aktiivne suhtlus toetab meie äritegevust ning strateegia elluviimist. Suhtleme avatult, konkreetselt ja konsekventselt.

5. Töökollektiiv

Kohtleme üksteist alati austavalt ja võrdväärselt. Ülemused järgivad alati avatud uste põhimõtet.

6. Keskkond

Meie eesmärk on looduse kahjustamise ärahoidmine ja SRV tegevusest lähtuvate kahjulike keskkonnamõjude minimeerimine. Meie missioon on elukvaliteedi parandamine hoonestatud keskkonna säästlike lahenduste kaudu.